Hvordan møte katolikker?

I Norge er kristendommen preget av den lutherske retningen, derfor er det mange som ikke kjenner godt til romersk-katolisismen og hva den lærer. I denne artikkelen skal vi se på hovedpunktene som skiller protestantismen fra romersk-katolisismen. Til å begynne med må det påpekes at det finnes mange mer eller mindre nominelle eller kulturelle romersk-katolikker som ikke kjenner til hva deres egen tro lærer. Akkurat som det finnes mange nominelle protestanter, men når denne artikkelen taler om disse to gruppene, henvises det til dem som faller inn under disse to kategoriene i deres klassiske forstand.

Skriften alene kontra Skrift & Tradisjon
På begynnelsen av 1500-tallet oppstod protestantismen med Martin Luther (1483-1546) som anfører. Denne bevegelsen ble kalt protestantismen fordi den protesterte mot visse ting i den romersk-katolske kirke (DRKK). Protestantismen ble bygget på to grunnleggende prinsipper, i.e. det formale prinsipp og det materielle prinsipp. Disse to henviser henholdsvis til læren om Skriften alene og troen alene. I dette avsnittet skal vi se på hva som er ulikt ved protestantismens og romersk-katolisismens lære vedrørende Skriften.
Som protestanter bekjenner og fastholder vi læren om Skriften alene. Det betyr at Bibelen er kirkens ufeilbarlige og feilfrie rettesnor i spørsmål som gjelder liv og lære. Med formuleringen Skriften alene mente ikke reformatorene å utelukke den allmenne åpenbaring (den som er gitt oss gjennom skaperverket og samvittigheten), men de formulerte dette uttrykket med DRKKs lære om Skriften som bakteppe. DRKK lærer om Skriften at den ikke kan stå på egne bein; Skriften og kirkens Tradisjon (romersk-katolikker staver det med stor T) står på samme nivå. Protestantenes poeng var å understreke at tradisjonen ikke er ufeilbarlig og dermed ikke har like stor autoritet som Skriften.
Videre lærer DRKK at det er kirken som har bestemt Skriftens kanon gjennom å velge ut hvilke bøker som skulle bli inkludert i Bibelen. Protestestanter lærer derimot at det er Gud som bestemte kanonen og at det var kirkens jobb å gjenkjenne hvilke bøker som allerede var inspirert av Gud. Bibelens autoritet stammer derfor ifølge protestantisk teologi ikke fra kirken, men fra Gud.
Chicago-erklæringen om Bibelens feilfrihet fra 1978 anbefales på det varmeste. Her får man forklart de fleste spørsmål man kan ha angående den klassiske protestantiske lære om Bibelen.
Norsk oversettelse: http://www.omvendt.org/2015/10/13/bibelens-feilfrihet/
Originalversjonen på engelsk: http://www.bible-researcher.com/chicago1.html

Troen alene kontra tro & gjerninger
La oss ta for oss reformasjonens materielle prinsipp, i.e. troen alene. Læren om troen alene lærer at i det øyeblikket en person tror blir han erklært rettferdig av Gud. Det som skjer idet en person tror, er at hans synd blir tilregnet Jesus på korset, og Jesu rettferdighet (dvs. Hans fullkomne jordiske liv) blir tilregnet ham. Luther kalte denne rettslige transaksjonen for «det salige byttet». Læren er bla. basert på disse bibelstedene:
«Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven, det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell, alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de syndene som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tiden som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus.» (Rom 3:21-26, Norsk Bibel 1988)

«For hva sier Skriften? Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Den som har gjerninger å vise til, får lønn etter fortjeneste, ikke av nåde. Men den som ikke har det, men som tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, blir regnet som rettferdig fordi han tror.» (Rom 4:3-5)

«Altså: Som ett menneskes fall [i.e. Adams] ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes [i.e. Jesu] rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige.» (Rom 5:18f)
Det protestantismen lærer er at troen virker dobbel tilregnelse. Det er en dobbel tilregnelse fordi vår synd blir lagt på Kristus og Kristi rettferdighet blir lagt på oss.
Hva lærer så romersk-katolisismen på dette punktet som er annerledes? Den lærer at ja, man blir frelst av nåde ved tro. Idet de fleste hører det, trekker de et lettelsens sukk og tror at det ikke finnes noen uenighet mellom DRKK og protestantismen. Men slik er det dessverre ikke. En protestant vil si at man blir frelst av nåde alene ved troen alene.
Det er to betydningsfulle ulikheter her. For det første tar ikke romersk-katolisismen med ordet alene, og for det andre menes det to forskjellige ting med begrepet nåde.
Som mange andre ord i Bibelen så brukes ordet nåde på mange ulike vis. Det kan bety nåde som i benådning, dvs. at man kommer til å straffes for noe, men så blir man tilgitt istedenfor. Protestantismen bruker som oftest ordet nåde slik. I Romersk-katolisismen bruker man som oftest ordet nåde i forstand kraft (en bruk av ordet som Bibelen også til tider har, se Hebreerne 4:16). Det er slik ordet nåde brukes når romersk-katolikker taler om rettferdiggjørelsen. Romersk-katolikker tror de blir rettferdiggjort ved å i tro gjøre gode gjerninger gjennom Guds nådes kraft. De lærer altså at Gud frelser dem ved at Han gir dem sin nådes kraft til å frelse seg selv. I og med at de lærer at man må arbeide på sin rettferdiggjørelse i tro så er det klart at troen alene ikke er nok, den må ha gjerninger som leder til fortjeneste i tillegg, derfor vil de ikke tale om troen alene.

John Gerster forklarer forskjellen på det romersk-katolske og det protestantiske synet her.

Er DRKK en sann kirke?
Martin Luther sa at læren om rettferdiggjørelse ved troen alene er «artikkelen som kirken står og faller ved». Apostelen Paulus skriver i Galaterbrevet 1:8f: «Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han! Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han!» Ovenfor har vi klart vist at DRKK lærer annerledes om rettferdiggjørelsen enn protestantismen, og rettferdiggjørelsen er kjernen i evangeliet fordi evangeliet handler om hvordan Kristi liv og død frelser oss ((1Kor 15:1ff). Derfor må vi konkludere med at DRKK er en falsk kirke og derfor egentlig ingen kirke overhodet. Det betyr imidlertid ikke at det ikke finnes sanne troende innenfor DRKK – det tror jeg det gjør, men som institusjon er det en falsk kirke (ordet kirke brukes i to ulike forstander i nytestamentet, 1) om alle sanne troende og 2) om kirken som institusjon) og enhver sann troende bør melde seg ut.

Hvordan møte romersk-katolikker med evangeliet?

Hvordan bør man så møte romersk-katolikker med evangeliet? Siden romersk-katolisismen er så lik sann Kristendom på mange vis (begge tror på treenigheten og Jesu sanne menneskelige og guddommelige natur, etc.), og mange romersk-katolikker ikke er særlig kunnskapsrike vedrørende sin tro, er det best å vanligvis ikke fokusere på hva som er galt med romersk-katolisisme.

Behandle dem som en hvilken som helst annen nominell kristen du møter, og også ha i bakhodet at denne personen muligens kan være født på ny. Det finnes romersk-katolikker som er frelst (men disse har selvsagt en plikt til å forlate Den romersk-katolske kirke). Vitne for dem, spør dem om deres religiøse bakgrunn, spør dem om hva som er grunnen til at Gud bør slippe dem inn i himmelen, spør dem om de anser seg selv som en god person. Deretter ta dem gjennom noen (eller alle) av de ti bud, og dernest fortell dem om de fantastiske nyhetene om Guds Sønn som døde for dem – evangeliet! Fortell dem at de må omvende seg å tro for å bli frelst.

Kort oppsummert: Behandle dem som en hvilken som helst annen person som avgir en kristen bekjennelse, men hvor du er usikker på om denne er ekte.

Kilder og materiale til videre studier
Internett
https://carm.org/what-is-the-difference-between-protestantism-and-catholicism
http://www.katolsk.no
http://www.katolsk.no/tro/kkk
https://www.youtube.com/watch?v=VGqMn0ph3Q0 (John Gerstner forklarer forskjellen på det romersk-katolske og det protestantiske synet på rettferdiggjørelsen)
http://www.omvendt.org/2015/10/13/bibelens-feilfrihet/
http://www.bible-researcher.com/chicago1.html
http://www.dybde.org/ARKIVET/Person/CFWisloeff (Carl Fredrik Wisløff har masse prekener og forelesninger her; scroll ned til «Dogmehistorie», der vil du finne mange forelesninger som omhandler romersk-katolisisme)
http://www.ligonier.org/learn/series/making_of_the_protestant_reformation/ (Forelesninger om reformasjonen av RC Sproul)
http://www.ligonier.org/learn/series/roman_catholicism/ (Forelesninger om romersk-katolisismen av RC Sproul)

Bøker
Den katolske kirkes katekisme (Finnes på Internett: http://www.katolsk.no/tro/kkk)
Sproul, RC: Are We Together? A Protestant Analyzes Roman Catholicism

-Skrevet av tilknyttet evangelist Hichelle Håkedal

Powered by Cornerstone