Hvordan møte ateister?

 «About the only solution that the atheist can offer is that we face the absurdity of life and live bravely» (Craig, 2008, p78)

Hva er ateisme?
Ateisme er avvisningen av troen på en gud eller flere guder. Dette står i kontrast til teisme som er troen på én gud, og også polyteisme som er troen på flere guder. Ordet «ateisme» kommer fra det greske ordet ἄθεος (atheos) som betyr “uten gud.”

Det er et bredt spekter av argumenter som blir framsatt til støtte for ateisme; disse kan ha en filosofisk og historisk framgangsmåte. Argumenter som ateismens talsmenn ofte fremsetter er mangel på empirisk bevis, påstanden om at intet overnaturlig eksisterer, og det ondes problem. Termen «ateist» var noe som folk først begynte å betegne seg selv som i det attende århundre.[1]

Ateisme er et verdensbilde som det er mulig å forene med religioner som buddhismen, noen former for hinduisme, jainisme, raëlisme og nyhedenske bevegelser som Wicca.

Nyateismen
Terrorangrepene av muslimske ekstremister 11. september gav sekularister, som har et meget negativt syn på alle religioner, vind i seilene. Dette har resultert i at det 21. århundrets nyateister har hevdet det synspunkt at religion ikke bør tolereres: «Religion bør simpelthen ikke tolereres, men religion bør blir motsagt, kritisert og avslørt av rasjonelle argumenter hvor som helst hvor dens påvirkning fremtrer.» [2] Hovedtalsmennene for dette synet er Sam Harris (The End of Faith: Religion, Terror and Future Reason (2004)), Daniel C. Dennett (Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon ( 2006)), Richard Dawkins (The God Delusion (2006)), Victor J. Stengerog den sene Christopher Hitchens (god is not Great: How Religion Poisons Everything  (2007)). Dawkins, Harris, Hitchens and Dennett ansees som de fire «hovedhestene» i Nyateismen.

Richard Dawkins

    A favorite argument of the atheist is that God’s existence cannot be disproved. This is true. As mentioned earlier, one needs to be omniscient to disprove God’s existence. However, one should also be omnipresent (dwelling everywhere at once) to be absolutely sure that God doesn’t exist (Although it could be argued that one who is totally omniscient wouldn’t have to be omnipresent). (p45, Comfort, 2006)

Svar til ateister
Kristne er ofte redde og føler seg underlegne når de snakker med ateister, særlig hvis det er snakk om nyateister. Det er flere argumenter som man kan presentere når man møter en ateist, bla. det kosmologiske, teleologiske, og det moralske argumentet. Alle disse argumentene kan være ganske kraftige når de blir presentert sammen.

Det kosmologiske argumentet: «til enhver virkning må det være en korresponderende årsak. Siden universet (kosmos) er en virkning, så må det være en adekvat årsak som brakte det inn i eksistens. Den årsaken er Gud.» (Benson and Morgan, Exploring Theology, p10). Når man snakker med noen om livets opphav/begynnelse så kan det være bra å presentere dette. Bibelen gjør det klart at universet ble skapt av Jesus: Kol 1:15-19; Joh 1:1-3, og at det oppholdes av ham: Heb 1:3.

Det teleologiske argumentet går ut på at livets kompleksitet viser oss intelligens. Det greske ordet for å «bringe til en slutt, fullføre, fullbyrde, utføre» er teleo (derav teleologi). Vår verden viser oss intelligens, harmoni, og formål. Fra bevismaterialet som viser oss design og formål i universet, slik vi kan studere det ved hjelp av teleskoper og mikroskoper, så må det konkluderes med at årsaken eller skaperen er intelligent. (Benson and Morgan, Exploring Theology, p10). Dette argumentet stemmer godt overens med skapelsesberetningen i 1. Mosebok, kap. 1-2, og det kan også gi deg et fint springbrett til å tale om syndefallet i kapittel 3 og deretter til å utlegge hensikten med at Jesus Kristus kom inn i verden for å frelse syndere.

Det moralske argumentet går ut på at siden mennesket er en moralsk skapning, vi eier en følelse/dømmekraft av hva som er rett og hva som er galt, så må menneskets skaper være moralsk. (Benson and Morgan, Exploring Theology, p10). Dette er en nyttig framgangsmåte fordi man da kan få personen man vitner for til å sammenligne seg med Guds hellige standard, og de vil da se at de ikke har holdt Guds lov. Dette ser vi i Romerne 3:23: «Alle har syndet og mangler Guds herlighet.» Kanskje støter du på en person som hevder at han har holdt 8 av de 10 bud og derfor ikke har noe å bekymre seg over når det gjelder dommedag.

Konkluderende betraktninger: Å dele evangeliet
Å dele evangeliet med ateister trenger ikke å være vanskelig. Det er viktig å stole på Gud og evangeliets kraft (Romerne 1:16). Vi trenger ikke å være avhengige av stilige argumenter (1 Kor 2:1). Bibelen taler om at Den Hellige Ånd overbeviser verden om synd (Joh 16:8) og at vi planter såkornet, men at det er Gud som gir vekst (1 Kor 3:6). Det betyr at vi må stole på Gud. Derfor trenger vi som evangelister å forkynne loven til dem for å vise dem deres synd overfor en rettferdig og hellig Gud, deretter må vi vise ateisten den eneste redningen fra hans problem, nemlig Jesu Kristi død, begravelse og oppstandelse. Når dette er sagt må det tillegges at Bibelen klart befaler oss å kjempe for troen (1Tim 6:12; Jud 1:3) og være klare til å gi et svar (1Pet 3:15). Dette betyr at vi må kjenne den kristne lære skikkelig ved at vi leser Skriften daglig og studerer den inngående.

 

Ressurser

Bøker
Benson, C.H, Morgan, R.J (2007) Exploring Theology: A Guide for Systematic Theology (Crossway: Wheaton)

Comfort, R (2006) God Doesn’t Believe in Atheists(Bridge Logos: Orlando)

Comfort, R (2007) How to Know God Exists( Bridge Logos: Orlando)

Craig, W. L(2008) Reasonable Faith (Crossway:Wheaton)

Kreft, P (1984) Mellom Himmel og Helvete: En Samtale et sted etter døden mellom John F. Kennedy, C.S. Lewis og Aldous Huxley (Credo Forlag A/S: Oslo)

Video
The Psychology of Atheism (Last accessed 07.02.2014) – Teaching Series

Objections Answered (Last accessed 07.02.2014)  Teaching Series

Debate: William Lane Craig Vs Sam Harris (Last accessed 20.02.2014)

Debate: William Lane Craig Vs Christopher Hitchen (Last accessed 20.02.2014)

Is God a delusion? The debate that never was: William Lane Craig Vs Richard Dawkins (Last accessed 20.02.2014)

Debate: Allistar McGrath Vs Daniel Dennett (Last accessed 20.02.2014)

 

Sluttnoter


[1] Armstrong, Karen (1999). A History of God. London: Vintage. ISBN 0-09-927367-5.

[2] http://atheism.about.com/od/Atheist-Dictionary/g/Definition-New-Atheism.htm [Last accessed 20.02.2014]

 

Skrevet av Hichelle Ann Håkedal

Powered by Cornerstone