Hvordan møte mormoner?

Det er ikke så ofte jeg møter mormoner og jeg oppsøker dem enda sjeldnere. Likevel er de der ute, og sjansen for å møte på misjonærer fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er stor. Men si at vi møter en i dag, hvordan møter vi dem, hva vil vi si og vet vi egentlig hvem de er?

I denne artikkelen skal vi bli bedre kjent med mormonismen. Vi skal ta en titt på hvordan mormonkirken ble startet, hva som er kjernen i deres tro, og hvordan den skiller seg fra kristen tro. Til slutt skal vi se nærmere på hvordan vi kan møte dem og gi dem evangeliet.

1820 – 2014
«Våren 1820 gikk en 14 år gammel gutt ved navn Joseph Smith til en lund nær sitt hjem i Palmyra, New York, og ba for å få vite hvilken kirke han skulle slutte seg til. Som svar på hans bønn viste Gud Faderen og hans Sønn Jesus Kristus seg for ham, akkurat slik himmelske personer hadde vist seg for profeter som Moses og Paulus på bibelsk tid. Joseph fikk vite at den kirken som opprinnelig ble grunnlagt av Jesus Kristus, ikke lenger fantes på jorden.

Joseph Smith ble utvalgt av Gud til å gjenopprette Jesu Kristi Kirke på jorden. I løpet av de neste ti årene kom det flere budbringere fra himmelen til Joseph. Han oversatte Mormons bok og fikk myndighet til å grunnlegge Kirken. Kirken ble grunnlagt den 6. april 1830 i Fayette, New York, med Joseph Smith som leder. Den har utviklet seg til en organisasjon med medlemmer og menigheter over hele verden.» (kilde)

Slik kan vi lese på kirkens nettside at det hele begynte. Kirken vokste raskt, men fikk også motstand på veien. En avis startet med å lage anti-mormonsk litteratur, hvor Smith og hans etterfølgere tok saken i egne hender og ødela trykkeriet bak. Smith og flere andre fra kirken ble arrestert. Fengselet han satt i ble så stormet av en mobb som drepte Smith. Kirken ble etter dette splittet, hvor Brigham Young ledet det vi kaller Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og grunnla byen Salt Lake City. Den andre delen ble ledet av Joseph Smiths sønn og er betraktelig mindre i sammenligning.

I dag er det på verdensbasis 15,000,000 medlemmer hvorav 4,556 medlemmer er i Norge, fordelt på 23 forsamlinger. (kilde)

Skrifter
Mormonismen har fire standardverk som er deres hellige bøker:

 • Bibelen
 • Mormons Bok
 • Lære og Pakter
 • Den Kostelige Perle

Disse bøkene er av like stor verdi og Bibelen må være av King James oversettelse, så langt den er oversatt riktig. De har derfor tilgang på en redigert utgave, men bruker ikke nødvendigvis denne.

Mormons Bok dreier seg om en israelsk stamme som reiste over Atlanterhavet og bosatte seg i Sør-Amerika og siden i Nord-Amerika. Deres profet het Mormon, som også har gitt navn til boken. Da Jesus sto opp fra de døde, reiste han til Nord-Amerika og innstiftet sakramentene der. Folket ble siden utryddet. De eneste kildene til dette folket er Mormons Bok, som i følge Joseph Smith ble oversatt fra et sett med gullplater hvor historien deres var nedskrevet.

Lærer og Pakter og Den Kostelige Perle består av åpenbaringer senere gitt til Joseph Smith.

Lære
Her skal vi se nærmere på hva kirken lærer.

Lederskap
Lederskapet i kirken består av Det første presidentskap og under der De tolv apostlers quorum. Kirkens president er for tiden Thomas S. Monson.
Hvorfor er dette viktig? Presidenten, som også er profet, kan få nye åpenbaringer som overskriver gammel lære. Dermed kan dagens aksepterte lære vike fra standardverkenes lære.

Er en mormoner kristen?
I møte med en mormoner vil språkbruken være lik vår. Misjonærer vil mer aktivt enn andre bruke likt språk. Ordenes innhold vil derimot variere, noe vi skal se nærmere på. Det er derfor viktig å spørre hva de mener med for eksempel nåde.
En annen ting er at navnet Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige kan gi inntrykk av å være kristent. Det står jo Jesus Kristus. Selv påberoper de seg å være Jesu Kristi eneste sanne kirke på jorden, slik Joseph Smith ble fortalt av Gud Fader.
Til tross for at det er noen likheter, ble det av en høyesterett fastslått i 1853 at de ikke er kristne. Mormoner kaller seg likevel kristne, og kan blir fornærmet om man vil ta det fra dem.

Hvem er Gud?
De holder Gud Fader for å være skaperen av vår jord. Han er også alle menneskers åndelige far, da de lærer at vi først blir født som åndebarn. Det inkluderer Jesus, som er Gud Faders førstefødte åndebarn, så vel som Den Hellige Ånd og Satan. Hvem vår åndelige mor er vet ingen, men det er en gudekvinne som har født oss.

Mulig du tenker ånd og materie ikke er det samme, så hvorfor føde åndebarn? Det har seg slik at både Gud Fader og Gud Sønn har fysisk kropp av kjøtt og ben. Selv ånd er egentlig materie, men av en finere art som kun kan ses etter dette livet. Alt er materie!

Hvorfor har Gud Fader kjøtt og ben? Det har seg slik at for å bli Gud Fader, så måtte Gud Fader bli menneske som oss, på en annen planet lik vår, og leve et liv og holde de lover som var gitt der, for så å oppnå gudestatus. Dernest ble han gitt evnen til å skape vår jord og fylle den med sine åndebarn – som først blir født hos ham, så født her på jorden.

Gud Fader ble altså Gud, men hvem er Gud Faders far? Ingen vet, men du kan ifølge mormonismen bli en gud og skape din egen verden hvor dine åndebarn kan bo, om du blir mormoner.

Treeninghet?
Mormonkirken tror på treenigheten, da bestående av tre guder: Gud Fader, Gud Sønn og Gud Den Hellige Ånd. De er alle allmektige og evige ifølge kirken. Den eneste som skiller seg ut er Den Hellige Ånd som ikke har kropp av kjøtt og ben, da han oppnådde gudestatus uten å bli menneske først.

Hvem blir frelst?
«Enhver religion har sin vei til frelse. De som oppfyller kravene i sin religion, vil få den frelsen de etterstreber. Det gjelder også medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Alle mennesker vil før eller siden få høre om Kristi lære og ta stilling til den.» (kilde)

Skulle en person i nær familie ikke være mormoner når han dør, så kan man døpe seg for den døde og gi ham en mulighet til å bli frelst. Som sitatet over også hinter til, så har man mulighet til å ta imot Kristi lære etter at man er død.

Himmel og helvete?
Himmelen er i mormonismen delt i tre deler som er telestial, terrestrial og celestial. Hvor celestial tilhører mormoner, terrestrial tilhører de som levde gode liv, men aldri hørte evangeliet eller tok imot evangeliet etter at de var døde. Telestial er der hvor de aller fleste går, de som levde umoralske liv og ikke tok imot evangeliet. Det vil si at de aller fleste mennesker blir frelst og kommer til en del av Himmelen.

Mormonismen har også et sted de kaller Det ytterste mørket som kan kalles Helvete. Der blir Djevelen og hans hær sendt til evig pine. Stedet er også beregnet for såkalte «fortapelsens sønner», som vil si Judas og de som har vært mormonere, men falt ifra. (kilde)

Mitt møte med en prest og to misjonærer
Jeg vil her dele to av mine møter med mormoner. Den ene var en tidligere mormonprest og den andre med to misjonærer.

Det er ikke hver dag man møter en mormon og enda sjeldnere en som har vært prest, la oss kalle ham Ola. Når man først møter en kar som Ola, kan det være greit å bruke muligheten til å bli litt kjent og til å få noe bakgrunnskunnskap. Ola kom ikke fra noen religiøs familie. Det som gjorde ham interessert i å bli mormon, var at kirken ikke trodde på et Helvete. Ola hadde likevel ingen god grunn for hvorfor han siden valgte å bli prest, men det ble han. Etter noen år begynte liv og lære å gå hver sin vei. Ola fikk smaken på alkohol, noe som også går imot budet i Visdomsordet (Lære og pakter) som sier at man må unngå tobakk, alkohol, narkotika, kaffe og svart og grønn te. Ola valgte bort de lovede velsignelser for å holde dette, til fordel for et mer løssluppet sexliv og forhold til alkohol. Han følte til slutt at livet ble et dobbeltspill, og forlot sin prestestilling og kirken. Ironisk nok satte Ola seg nå i fare for å havne i Det ytterste mørket, etter sin gamle lære.
Jeg kunne tenkt meg å prate mer med Ola, men tiden strakk ikke til. Det var likevel interessant å vite hvorfor han ble mormon. Det viser også at folk velger religion etter hvem som har den mest komfortable læren. Hva som føles best er likevel ikke nødvendigvis sant.

Det mest vanlige er derimot å møte mormoner som går sammen to og to, gjerne fra dør til dør eller på gaten. Jeg møtte to av dem like før jul. De var utsendt som misjonærer til Norge fra USA og snakket godt norsk. Som oftest er misjonærene mellom 18 og 20 år, og de er misjonærer i to år. Mormoner generelt er flittige studenter, og mange møter opp i kirken før skolen for undervisning i mormonismen. Det vil si at de som oftest har god kontroll på hva de tror på. Selv benyttet jeg også her muligheten til å lære mer om hva mormoner tror på. De syntes selv at South Park episoden «All about mormons» var en god måte å bli kjent med mormonismens opphav på. Mulig de sa det kun for å bli godt likt, men man lærer faktisk en del om opphavet og Joseph Smith til tross for humor på deres bekostning. Det mest interessante er likevel episodens konklusjon om at det ikke er så nøye hva man tror, men at som mormon får man et godt familieliv, og lærer å hjelpe andre.
I møte med misjonærene fikk jeg bekreftet og avkreftet enkelte ting jeg trodde om mormonismen, og får du muligheten, så kan det være en god måte å starte på. Selv fikk jeg mobilnummeret om jeg ønsket videre kontakt. Vi får se hva som skjer, men misjonærene er ikke like glade i å bli misjonert til, som i å misjonere for andre. Det kan derfor bli spennende å ta opp kontakten.

Hvordan møte mormoner?
Målet med artikkelen er at du skal få et bedre grunnlag i møte med mormoner, men hvordan møte dem? Jeg vil her gi noen tips til hvordan man kan gå frem og ting man kan ta opp. Til syvende og sist er det du selv som må tilpasse kunnskapen til hvordan du evangeliserer.

Det viktigste man må vite som evangelist er hva man selv tror. Har man kontroll på det, så vet man veien man skal gå. I møte med mormoner er det særlig viktig å kjenne Bibelen. De vil sitere vers fra Bibelen i favør av sin lære og da er det et spørsmål som gjelder, nemlig i hvilken sammenheng står verset? Les gjerne noen vers før og etter det aktuelle bibelverset, og legg nøye merke til selve avsnittet verset står i.
Vi har selv en tendens til å sitere vers ut av sammenhengen, og trenger derfor å bli minnet på at andre også gjør det samme. En kan derfor gjøre det til en regel aldri å sitere kun ett bibelvers. Tips: Kjenn din Bibel og versets sammenheng.

Vi må også være ærlige i møte med mormoner. Vi er ikke eksperter på hva de tror. Møter man en misjonær er det trolig han som er eksperten. Derfor er det bedre å bruke spørsmål enn påstander. Si at man påstår at de mener at Satan er Jesu bror, som de hevder i åndelig forstand, så er det bedre å si det som et spørsmål enn å legge ord i munnen på dem. For ved å stille spørsmål viser man interesse, og det er ikke frekt å spørre om man ønsker svar. Bruk av spørsmål kan gjøre at man med noen enkle grep kan styre samtalen inn på evangeliet. Mer om dette kan læres i boken Tactics. Tips: Bruk spørsmål aktivt fremfor påstander.

Mormoner bruker kristent språk. De bruker gjerne ord som nåde, forsoning, frelse, gud og evig, men fyller ordene med eget innhold. Dette kan være vanskelig å oppdage og man kan lett tro at man prater med en kristen bror eller søster. I møte med personer som sier de er kristne, kan det derfor være lurt å spørre dem om hvilken menighet de går i. Mormoner vil ofte kalle seg kristne, selv om de ikke er det. Gjør det gjerne til en vane å spørre enhver kristen om hvilken menighet de går, fremfor å avslutte samtalen og ønske dem en fortsatt fin dag. For det er mange som ikke går i noen menighet og enkelte kan vise seg å være mormoner. Tips: Be dem forklare ord og spør hvilken menighet de går i?

Spørsmålet jeg vil stille neste gang jeg møter en mormon er dette: Hvorfor skal jeg bli mormon? Med det spørsmålet åpner du for en spennende samtale, og kan trolig få bruk for alt du vet. Spør og grav om hva de egentlig tror og led samtalen mot evangeliet.
En annen ting er at mormoner lærer at de aller fleste kommer til Himmelen og at man egentlig kan følge hvilken religion som helst. Hvorfor skal man da bli en del av deres trossamfunn? Blir man lykkeligere som mormon? Hva må man gjøre for å komme til den øverste himmel, det celestiale riket? Man har her et hav av muligheter til å lære og til å lede dem. Tips: Hvorfor skal jeg bli mormon?

Etter å ha lest om hva mormonismen lærer, lurer jeg på hvordan noen kan tro på det den sier. Likevel er det 15 millioner mennesker som gjør det, men hvorfor?
Om du spør en mormon hvordan han vet at det han tror er sant, vil de si at du må be om at Gud skal fortelle deg at det er sant. Mange har vitnesbyrd om at de ba en bønn og svaret de fikk var en varme i brystet. Denne følelsen er for mange det sterkeste tegnet de har på at mormonismen er sann. Spørsmålet blir da hvordan de forklarer situasjonen om en buddhist eller en annen religiøs har fått samme bekreftelse på at sin religion er sann. Kan en følelse bekrefte eller avkrefte om noe er sant i det hele tatt? Tips: Hvordan vet du at det du tror er sant?

«Vær da fullkomne, likesom deres himmelske Far er fullkommen.» (Matt 5:48) Jesus ba sine tilhørere om dette, og for en mormon betyr det at man kan være fullkommen. Jesus var ikke urimelig og ville aldri bedt dem om å gjøre noe umulig. Likevel er dette et punkt mange mormoner sliter med og strever etter, fullkommenhet. Som kristne kan vi her fortelle dem at vi blir fullkomne i Jesus, om vi tror på ham som vår frelser. I oss selv kan vi aldri bli det. TipsPek på Jesus og hva han har gjort.

Bibelen taler om to utganger på dette livet, Himmel og Helvete. For en mormon er helvete en fjern tanke, da det er kun en frafallen mormon og de verste av de verste som går dit. Vi som kristne kan derimot fortelle dem at om de tar feil i sin tro, så vil konsekvensen for en mormon være Helvete. Det kan også være en fordel å bruke deres eget begrep her, Det ytterste mørke fremfor Helvete. Når alt kommer til alt er det viktig å fortelle dette med kjærlighet. Vi ønsker ikke at de skal gå fortapt, og det gjør heller ikke Jesus. Derfor kan de ikke risikere at de tar feil. Spørsmålet er om de ønsker å sette sin lit til en følelse som sier at deres tro er sann, eller om de vil se hva Guds ord virkelig sier. Tips: Bruk betegnelsen Det ytterste mørke fremfor Helvete.

Det er mye mer man kan ta tak i, og jeg vil nevne noen ting her. Det er det veldig lurt å ha tungen rett i munnen og ha satt deg inn i hva de tror.

 • Treenigheten som de holder for å bestå av tre guder
 • Polyteisme, mange guder og selv å bli gud
 • Gud er evig. Se nærmere på evighetsperspektivet deres.
 • Gud er ånd, mens mormonismen sier at Gud var menneske, skapt og har en kropp av kjøtt og ben.
 • De fire standardverk og deres tilblivelse
 • Joseph Smiths fortid og profetier
 • Endringer gjort i mormonismen

Til avslutning
Jeg håper med dette at du har blitt bedre kjent med mormonismen og hva Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige står for og tror. Jeg håper også at det du nå har lest kan komme til hjelp neste gang du møter en mormon på din vei, og at du kan fortelle ham om hvem Jesus virkelig er og at det kan bety en evighet i forskjell.

Vi har utarbeidet en flyer målrettet mot mormonere som du kan bestille i nettbutikken. Den belyser punkter hvor Bibelen og mormons lære er grunnleggende forskjellige.

Ønsker du videre studier finner du et par linker til sider av mormoner og sider rettet mot evangelisering til mormoner.

Mormonske sider:
20 spørsmål og svar
De fire standardverk på nett
Mormon nytt
MormonWiki
LDS.org

Evangelisering og apologetiske sider:
CARM
STR

Bøker:
Guddommen i mormonismen – Yngve Litleskare Leine*
The School of Biblical Evangelism – Kirk Camron og Ray Comfort*
The Kingdom of the Cults – Walter Martin*
Tactics – Greg Koukl

Video:
Disse er laget med et skråblikk til mormonismen og må brukes deretter.
South Park – All about mormons
A Latter Day Re-Gift

Kilder brukt:
mormonwiki.com
jesukristikirke.no
mormonnytt.no
* – bøker brukt som kilder til artikkelen

Skrevet av Tårn Helge Helgøy

Powered by Cornerstone