Troserklæring

1. Skriftene. Vi tror at ethvert ord i Bibelen er inspirert av Gud, at de første skrifter er uten feil, og at Gud derved har gitt menneskeheten sitt eviggyldige budskap.

2. Guddommen. Vi tror på én Gud, evig eksisterende i tre personer: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

3. Jesus Kristus. Vi tror på hans fulle guddommelighet, hans jomfrufødsel, hans fulle menneskelige vesen, hans syndfrie liv, hans stedfortredende død, hans legemlige oppstandelse, hans himmelfart, hans nåværende yppersteprestelige tjeneste og hans kommende personlige gjenkomst til jorden.

4. Den Hellige Ånd. Vi tror på hans fulle guddommelighet. Han overbeviser syndere og frelser dem som tror på Kristus. Han bor i, besegler og gir troende del i Kristi legeme. Han gir åndelige gaver og styrke til å leve et kristent liv.

5. Mennesket. Vi tror at Gud skapte alle ting som beskrevet i 1. Mosebok. Vi tror at det første mennesket, Adam, ved sin synd brakte åndelig død over hele menneskeheten, som derfor vil være dømt til evig død, hvilket gjør gjenfødelse til en absolutt nødvendighet.

6. Frelse. Vi tror at Gud gir evig liv til de som angrer og setter deres lit til Kristus alene, så de blir rettferdiggjort ved Kristi blod og tilregnet hans rettferdighet.

7. Kirken. Vi tror på én alminnelig kirke, som alle troende tilhører. Vi tror på viktigheten av den lokale kirke bestående av troende, som samles med henblikk på tilbedelse, fellesskap og opplæring. Vi tror at kirken er ansvarlig for å oppfylle Kristi store bud om å forkynne evangeliet for alle folkeslag.

8. Fremtiden. Vi tror på sjelens eksistens til evig tid, den legemlige oppstandelse, evig velsignelse av troende og evig fortapelse for de vantro.

Vedtekter for Open Air Campaigners Norge

Godkjent ved opprettelsen av Open Air Campaigners Norge 3.12.2007

Revidert 28. mars 2020

§ 1       Organisasjon

Open Air Campaigners Norge er en forening.

Som forkortet navn benyttes OAC Norge eller OAC-N.

OAC Norge er en uavhengig misjonsorganisasjon, som samarbeider med Open Air Campaigners International.

§ 2       Grunnlag

OAC Norge bygger sitt arbeid på:

  • Bibelen som fullgyldig norm for liv og lære, og deler visjon, metoder og oppgave med Open Air Campaigners International.
  • Open Air Campaigners International sitt læregrunnlag ”Statement of Faith”

§ 3       Formål

OAC Norge har til formål å:

  • nå kirkefremmede og ufrelste mennesker med evangeliet om Jesus Kristus. Primært skjer dette gjennom møter på gater og ulike torg, og i situasjoner hvor OAC Norges forkynnelsesformer med fordel kan brukes.
  • mobilisere og utruste personer/evangelister i menigheter og misjonsorganisasjoner til evangeliserende tjeneste i overensstemmelse med Guds kall (misjonsbefalingen). Dette skjer ved konferanser, seminarer og lokale kurs.

Foreningen har ikke erhverv til formål.

§ 4       Medlemskap

Alle som er fylt 18 år og som samtykker i OAC Norges grunnlag (§2) og formål (§3) kan bli medlemmer. Innmelding skjer via innmeldingsblankett og betaling av årlig medlemskontingent. (Klikk her)
 

§ 5       Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ.

Alle medlemmer i OAC Norge som har betalt årlig medlemskontingent senest fire uker før årsmøtet har stemmerett.

I tillegg har styremedlemmer og ansatte stemmerett på årsmøtet.

Ordinært årsmøte bør avholdes innen utgangen av april. Innkalling skal skje med minst seks ukers varsel. Sakspapirer sendes ut senest 14 dager før møtet. Saker må meldes minst fire uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal:

  1. Evaluere årets virksomhet og styrets forslag til neste års virksomhet.

  2. Evaluere og vedta årsregnskapet sammen med styrets årsmelding, og disponere årets økonomiske resultat. Årsregnskapet skal følge kalenderåret og avsluttes innen 31. mars.

  3. Velge styre.

  4. Fastsette årlig medlemskontingent.

§ 6       Styret

OAC Norge ledes av et styre bestående av fire til sju medlemmer.

Styret velges av årsmøtet. Hvert styremedlem velges for to år.

Styret konstituerer seg selv.

Ved valg av nytt styremedlem, skal styrets sammensetning vurderes slik at OAC Norges forskjellige samarbeidspartnere, så vidt det er mulig er representert i styret. Det tilstrebes å ha en bred representasjon når det gjelder geografi, alder og kvalifikasjoner.

For å bli styremedlem i OAC-N kreves det at man er tilknyttet et kristent menighetsfellesskap, og at man i sin sammenheng er kjent for engasjement i misjon og gir sin tilslutning til OAC Norges grunnlag (§2) og formål (§3).

Daglig leder møter i styret med tale- og forslagsrett.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Det er ønskelig at enighet oppnås gjennom samtale og bønn. Innkalling til styremøter skjer med én ukes varsel.

§ 7       Styrets gjøremål

Styret skal lede virksomheten i overensstemmelse med vedtektene og de vedtak som er fattet av årsmøtet. Styret ansetter og avskjediger daglig leder.

Organisasjonen forpliktes ved underskrift av styrets leder og daglig leder.

§ 8       Økonomi

OAC Norge drives ved hjelp av frivillige gaver fra privatpersoner, organisasjoner og fond. Midlene anvendes av daglig leder i sammarbeid med styret og i samsvar med OAC Norge sitt grunnlag og formål (§2 og §3).   

§ 9       Vedtektsendringer   

Vedtektsendring kan foretas på ordinært årsmøte med to tredjedels flertall blant de møtende.

Forslag om vedtektsendring må, for å kunne behandles på årsmøtet, være innkommet skriftlig til styret innen 1. desember.

§ 10     Oppløsning

Forslag om oppløsning av OAC Norge behandles som ved vedtektsendring, men skal i tillegg på nytt vedtas med to tredjedels flertall på et ekstraordinært årsmøte minst to uker senere.

Det møtet som vedtar oppløsning av OAC Norge, disponerer gjenværende midler slik at midlene i sin helhet går til de formål som er nevnt i § 3, fortrinnsvis OAC Internasjonalt.

Powered by Cornerstone